തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തിയത് രണ്ട് ട്രയിനുകൾ മാത്രം.

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തിയത് രണ്ട് ട്രയിനുകൾ മാത്രം. ജനശതാബ്തി എറണാകുളം വരെ സർവ്വീസ് നടത്തും. പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് കായംകുളം വരെ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുക.

മറ്റ് ഒരു ട്രയിനുകളും ഇതുവരെ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
എറണാകുളത്തു നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പാസഞ്ചർ സ്പെഷൽ ട്രയിൻ എട്ടുമണിക്ക് പുറപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രയിൻ 08.30ന് പുറപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തിയത് രണ്ട് ട്രയിനുകൾ മാത്രം.

| Kerala News | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>